telefoon: 056 21 94 88 | info@electrodavid.be

Duurzaam ondernemen

logo duurzaam ondernemen

 

Electro David NV tekende op 12 maart 2012 te Torhout het West-Vlaams CHARTER DUURZAAM ODNERNEMEN en engageerde zich tot:

  1. ‘Duurzaam ondernemen’ proactief te integreren in het bedrijfsbeleid en te streven naar continue verbetering van de economisch, sociale en milieuprestaties. Relevante prestatie-indicatoren uit te werken om deze vooruitgang te meten en te evalueren. Een duurzame groei na te streven.
  2. Oog te hebben voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf en in te spelen op maatschappelijke evoluties en de regionale diversiteit.
  3. Continu te werken aan de conformiteit met de sociale en milieuwetgeving.
  4. Werknemers te informeren over en te betrekken bij de deelname van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en een draagvlak te creëren binnen het bedrijf voor de uitvoering en opvolging van de acties.
  5. De voorbeeldfunctie rond ‘Duurzaam ondernemen’ uit te dragen door extern te communiceren over het beleid en de gerealiseerde acties. Actief deel te nemen aan ervaringsuitwisseling met andere bedrijven om goede praktijken ruim te verspreiden.
  6. De 10 thema’s van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen om te zetten in eigen doelstellingen, deze te vertalen in een jaaractieplan en de resultaten ervan te rapporteren aan de Evaluatiecommissie van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.

Thema’s:

Thema 1: Corporate Governance

Duurzaam ondernemen integreren in het beleid en de activiteiten van de organisatie.

Aantoonbaar maken van de opvolging van de relevante sociale, welzijns- en milieuwetgeving en continu werken aan de conformiteit met deze regelgeving.

Definiëren van relevante prestatie-indicatoren en monitoring om de continue verbetering van de economische, sociale en milieuprestaties te kunnen opvolgen.


Thema 2: Maatschappelijk Engagement

Het opnemen van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en het voeren van eerlijke handelspraktijken.

Het ondersteunen van de lokale economie en zich engageren in de lokale gemeenschap.


Thema 3: Communicatie & Dialoog

Open communiceren en dialogeren met personeel, overheid, omgeving en andere relevante stakeholders over het beleid, de realisaties en de resultaten. Verbeteren van de betrokkenheid van de werknemers bij het bedrijfsbeleid. Correcte productinformatie geven. Uitbouw van een positieve relatie met de buurt.


Thema 4: Mensvriendelijk Ondernemen

Mensvriendelijk ondernemen met respect voor de werknemer, oog voor de kwaliteit van de arbeid, het welzijn van de werknemers en het voeren van een non-discriminatiebeleid. De werknemers motiveren, optimaal gebruik maken van hun competenties en talenten en hen mogelijkheden bieden voor ontplooiing.


Thema 5: Risicobeheersing

Een risico-beheersingssysteem ontwikkelen om de impact van de organisatie op mens, milieu en economie te beperken. Opvolgen van de productveiligheid.


Thema 6: Duurzaam investeren, aankopen en product- en dienstontwikkeling

Duurzaamheid integreren in de uitbouw van de bedrijfsinfrastructuur, het investerings- en aankoopbeleid en de product- en dienstontwikkeling.


Thema 7: Ketenbeheer

Bedrijfsprocessen optimaliseren door het eco-efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen. Afval beperken en nuttige toepassingen zoeken voor afvalstromen. Waterbronnen zuinig en optimaal gebruiken.


Thema 8: Klimaatverandering en energie

Emissies van CO2 en broeikasgassen maximaal voorkomen. Bijhouden van een energieboekhouding en toepassen van rationeel energiegebruik. Streven naar een minimale CO2-footprint en optimaal gebruik maken van hernieuwbare milieuvriendelijke energiebronnen.


Thema 9: Kwaliteit van de direct leefomgeving

Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving door visuele integratie van het bedrijf, het bevorderen van biodiversiteit en het beperken van lawaai, trillingen, straling, lichthinder, en emissies naar bodem, lucht, grond- en oppervlaktewater.


 

Thema 10: Duurzame logistiek en mobiliteit

Inspanningen leveren voor duurzame transport- en interne logistieke activiteiten in samenspraak met klanten en leveranciers. Acties ondernemen om de globale verkeersimpact van het bedrijf te reduceren en bijdragen tot een duurzame en veilige mobiliteit.


Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een initiatief van de POM West-Vlaanderen, Voka West-Vlaanderen en Bureau Veritas Certification.
Het wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen.